Accessibility Tools

Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2024

Τι νέο υπάρχει;

Ολοκλήρωση της εργαλειοθήκης για την ανθεκτικότητα και την
ενσυνειδητότητα για τη νεολαία
Κάνοντας μια αναδρομή στο πρώτο έτος εργασίας ως διεθνής κοινοπραξία, εργαστήκαμε σκληρά
για να ολοκληρώσουμε το πρώτο αποτέλεσμα του έργου – Εργαλειοθήκη για την ανθεκτικότητα και
την ενσυνειδητότητα για τη νεολαία. Οι στόχοι μας με αυτή την εργαλειοθήκη είναι: Να
προσφέρουμε στους νέους ένα εύληπτο και διασκεδαστικό εργαλείο που να τους δίνει καθοδήγηση
και ιδέες για το πώς να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία, μέσω της οικοδόμησης ανθεκτικότητας,
της ανάπτυξης της ενσυνειδητότητας και των σχέσεων με τους ανθρώπους γύρω τους. Και όχι
λιγότερο να δώσει στους λειτουργούς νεολαίας και στους εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο για να
εργαστούν με μαθητές και νέους.

Η εργαλειοθήκη αποτελείται από 4 κεφάλαια:

 • Ψυχική υγεία + Ευημερία
 • Mindfulness
 • Ανθεκτικότητα
 • Σχέσεις (δημιουργία δεσμών)

Η εργαλειοθήκη ολοκληρώνεται και μεταφράζεται στις εθνικές γλώσσες των εταίρων και θα είναι
σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: https://benefitproject.org/
Πραγματοποιήθηκε έρευνα και 2 εργαστήρια
Κοιτάζοντας πίσω στο έτος 2023
Με την καθοδήγηση και τα πρότυπα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και του CARDET, που είναι και οι
δύο εταίροι μας από την Κύπρο, κάναμε έρευνα γραφείου και πεδίου, καταγράφοντας την
τρέχουσα κατάσταση της ψυχικής υγείας και της πρόληψης της ψυχικής υγείας στις χώρες
εταίρους. Πραγματοποιήσαμε μια ομάδα εστίασης με μία από τις ομάδες-στόχους του έργου – τους
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας – για να διαπιστώσουμε την ευαισθητοποίησή τους για το θέμα
και τις ανάγκες τους.
Με βάση αυτή την έρευνα και την επαγγελματική μας εμπειρογνωμοσύνη, αναπτύξαμε την
εργαλειοθήκη.
Στο τέλος του 2023, κάθε μέλος της κοινοπραξίας πραγματοποίησε με επιτυχία 2 εργαστήρια για
τους εργαζόμενους στους νέους και για τους νέους, τα οποία εισήγαγαν τα πρακτικά εργαλεία της
εργαλειοθήκης και έδωσαν σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στην
ανθεκτικότητά τους, την ενσυνειδητότητα και τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.

 

Με τι θα ασχοληθούμε στη συνέχεια;

Πακέτο κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
Καθώς το έργο μας συνεχίζεται, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη ενός πακέτου
κατάρτισης για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας σχετικά με την υποστήριξη της ψυχικής
υγείας. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα είναι διαθέσιμο
ως ηλεκτρονικό μάθημα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου
(www.benefitproject.org), καθώς και ένα εγχειρίδιο το οποίο μπορούν να ακολουθήσουν και να
χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας για να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν
τους νέους σχετικά με βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και
της ενσυνειδητότητάς τους.

Ο κύριος στόχος μας είναι: Να μεταδώσουμε στους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας βασικές
γνώσεις σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ψυχικής
υγείας. Πραγματική γνώση των υφιστάμενων πόρων και των δικτύων υποστήριξης. Και τέλος,
πρακτική γνώση των τεχνικών για αποτελεσματική επικοινωνία και οικοδόμηση συνεργασιών.

Αυτό το πακέτο θα αποτελείται από 5 μαθησιακές ενότητες:Resilience – Building Emotional Strength
and Wellbeing Strategies

 • Mindfulness – Ενίσχυση της επίγνωσης της ψυχικής υγείας και των δεξιοτήτων
  αυτοφροντίδας
 • Ψυχική Υγιεινή: Προώθηση θετικών συνηθειών ψυχικής υγείας – Ενίσχυση δικτύων
  υποστήριξης για εργαζόμενους και πελάτες
 • Τεχνολογία και ασφάλεια – Ανάπτυξη υγιών ψηφιακών συνηθειών και δημιουργία χώρων
  φροντίδας και υποστήριξης για εργαζόμενους και πελάτες

Τους επόμενους μήνες θα εργαστούμε για την ανάπτυξη αυτού του υλικού και στο επόμενο
ενημερωτικό δελτίο θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε περαιτέρω.

Μείνετε ενημερωμένοι

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το facebook του έργου:

Project’s facebook:

www.facebook.com/benefiteuproject/

Τα προφίλ των εταίρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

SEMwell, Czech Republic: Facebook

CARDET, Cyprus Facebook

Institute of Development, Cyprus: Facebook

Jugendförderverein, Germany Facebook

Mindshift Talent Advisory, Portugal: Facebook

Future in Perspective Limited, Ireland: Facebook

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld. Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich gemacht werden. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos. Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.
Project Number: 2022-1-DE04-KA220-YOU-000085433

Copyright © 2023 | Privacy policy