Nástroje pro usnadnění přístupu

 • cs
 • de
 • el
 • en
 • pt

  O nás

  Přehled

  BENEFIT předkládá komplexní plán na posílení pracovníků s mládeží a mladých lidí v oblasti duševní pohody (wellbeing) a dalšího zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí. Na základě participativního přístupu vytvoří a zpřístupní nástroje pro mladé lidi, které jim pomohou rozpoznat a překonat duševní zátěž vyplývající z problémů na trhu práce, a také zdroje pro vzdělávání a posílení pracovníků s mládeží, aby mohli nabízet informovanou podporu v oblasti duševního zdraví. Veškeré podklady budou dostupné prostřednictvím interaktivního elektronického vzdělávacího portálu.

  Cíl

  BENEFIT je projekt zaměřený na posilování odolnosti pracovníků s mládeží a dospívajících, na posílení jejich duševního zdraví, zlepšení jejich pohody a podporu jejich začlenění na trhu práce a do společnosti. Rozvoj odolnosti a copingových mechanismů vybaví jedince schopností odrazit se od nepříznivých událostí (život měnících situací a stresových podmínek) a účinně se přizpůsobit v průběhu času (APA, 2018). Odolnost je spojena s pozitivním vývojem mládeže, lepším sociálním přizpůsobením, osobním a profesním úspěchem a lepšími pracovními příležitostmi (Almlund et al., 2011; Jackson, 2007).

  Specifické cíle

  1. Vyvinout komplexní soubor zdrojů a nástrojů na podporu informovanosti a podpůrných struktur pro rozvoj wellbeingu (duševní pohody) mládeže.
  2. Podporovat wellbeing mladých lidí, což jim umožní lépe překonávat výzvy a překážky.
  3. Umožnit pracovníkům s mládeží nabízet dospívajícím komplexní podporu a služby.
  4. Podporovat práci s mládeží založenou na duševním zdraví s cílem pomoci mladým lidem reagovat na výzvy a překonávat je.
  5. Vytvářet kvalitní zdroje pro pracovníky s mládeží a mládež.

  Výstupy

  Soubor nástrojů rozvíjejících odolnost (resilienci) a všímavost (mindfulness) pro mládež

  Školicí balíček pro pracovníky s mládeží

  e-Learningová platforma, herní zdroje a OER

  Metodika

  BENEFIT předkládá komplexní plán na posílení postavení pracovníků s mládeží a mládeže v oblasti duševní pohody a dalšího zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí. Na základě participativního přístupu vytvoří a zpřístupní nástroje pro mladé lidi, které jim pomohou rozpoznat a překonat duševní zátěž vyplývající z problémů na trhu práce, a také zdroje pro vzdělávání a posílení pracovníků s mládeží, aby mohli nabízet informovanou podporu v oblasti duševního zdraví. Veškerá práce bude dostupná prostřednictvím interaktivního elektronického vzdělávacího portálu.

  Partneři

  Institut rozvoje, Kypr

  Institut rozvoje byl založen v roce 2003. Naše kancelář se nachází v Nikósii na Kypru. Podporujeme myšlenku, že „Úspěch“ přichází pouze tehdy, když člověk vědomě investuje do neustálého rozvoje a rovnováhy mezi osobním, mezilidským a profesním rozvojem.
  Naší vizí je podporovat a předávat pozitivní pohled na životní zkušenosti, který prokazatelně povznáší kreativitu, životní spokojenost, výkonnost, motivaci, všímavost a celkovou pohodu.
  Pracujeme s jednotlivci, rodinami, firmami, personálními odděleními, vzdělávacími organizacemi a akademickými institucemi. Naše teorie, metody a postupy vycházejí převážně z humanistické a pozitivní psychologie, jako jsou modely kooperativního učení, kreativního myšlení, mnohočetné inteligence a výchovy charakteru.

  CARDET, Kypr

  CARDET je jedním z předních výzkumných a vývojových center v oblasti Středomoří s celosvětovými odbornými znalostmi v oblasti navrhování a realizace projektů, budování kapacit a elektronického vzdělávání. Je nezávisle přidruženo k univerzitám a institucím z celého světa, například k Yaleově univerzitě, Univerzitě v Nikósii a Mezinárodní radě pro vzdělávací média. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje budování kapacit a plánování v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, podpory mládeže, vzdělávání dospělých, gramotností, digitálních nástrojů, e-learningu, vzdělávacích technologií a sociální integrace marginalizovaných skupin. Jednou z našich hlavních předností je schopnost pečlivě plánovat, realizovat, provádět a vyhodnocovat projekty v různých kontextech.

  Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V., Německo

  Od roku 1992 působí Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. (JFV) jako nezisková organizace, jejímž cílem je poskytovat inovativní podněty pro podporu profesní integrace a rozvoje znevýhodněné a zranitelné mládeže a dospělých, zejména osob předčasně ukončujících školní docházku, mládeže a dospělých z řad migrantů a nezaměstnané mládeže a dospělých. JFV nabízí širokou škálu služeb zaměřených na potřeby těchto cílových skupin, jejichž cílem je připravit, motivovat, povzbudit a vzdělávat je pro odbornou přípravu/profesi na trhu práce a také je podporovat a vést v jejich osobním rozvoji. Práce JFV je založena na aktivním propojování s představiteli hospodářské, sociální a politické oblasti na regionální, federální i celoevropské úrovni. Sdružení je členem Místní rady úřadů pro mládež, Místního svazu podnikatelů a Státního svazu sociální péče. Pro řešení potřeb cílových skupin je plně kvalifikováno 106 motivovaných a kompetentních zaměstnanců. Právě kombinace těchto prvků nejlépe vystihuje profil širokých a rozmanitých úkolů instituce.

  Práce všech zaměstnanců instituce je v souladu s normou pro zajištění kvality DIN ISO 9001:20015. JFV je certifikovanou vzdělávací institucí podle AZAV pro akce týkající se profesní orientace a odborného vzdělávání financované národní agenturou práce a státem schválenou institucí nezávislé péče o mládež.

  JFV každoročně realizuje několik projektů, které nabízejí různým cílovým skupinám perspektivy profesního a osobního rozvoje. JFV realizuje učňovské vzdělávání v několika profesních oborech a nabízí také další vzdělávání a druhou šanci vzdělávání k získání potřebné kvalifikace pro provozování vlastního podniku nebo získání kvalifikovaného zaměstnání. JFV realizuje individuální analýzu kompetencí účastníků a poskytuje poradenství v oblasti různých možností osobního a profesního rozvoje, včetně možností podnikání.

  FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED, Irsko

  Future In Perspective Ltd. je soukromá společnost se sídlem v irském pohraničí, která se specializuje na oblast vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, sociálního začleňování a komunitního rozvoje. Prostřednictvím naší práce na národních projektech a projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří se neúčastnili vzdělávání, aby se znovu zapojili do nabídky poskytovatelů služeb a hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy. Máme také odborné znalosti v oblasti podpory podniků a podnikatelů z okrajových segmentů trhu, jako jsou kreativní, kulturní a ekologická odvětví, při rozvoji udržitelných obchodních modelů. Kromě toho spolupracujeme s mladými lidmi a dospělými na realizaci řady různorodých programů v oblasti mediální produkce a řízení kariéry – podporujeme tak další generaci kreativců, aby si vybudovali a udrželi úspěšnou kariéru v tomto odvětví.

  SEMwell a Motion Digital s.r.o., Česká republika

  motiondigital_ONLINE-05_edited.png

  SEMwell a Motion Digital  je startup registrovaný v České republice od roku 2019. Chceme se vypracovat na jednu z předních společností v oblasti technologií, mládeže a vzdělávání v České republice a Evropské unii. Naším posláním je obohacovat životy lidí v udržitelném prostředí prostřednictvím technologií, exponenciálního růstu a lidského rozvoje. A naším hlavním cílem je umožnit celoživotně se vzdělávajícím lidem převzít kontrolu nad svým životem a řídit systémové změny, které zlepšují kvalitu života.
  Naší vizí je dosáhnout exponenciálního růstu v oblasti lidského rozvoje s využitím technologií a digitálních inovací. Věříme, že můžeme sehrát velkou roli při umožňování a posilování inovátorů, kteří vytvářejí možnosti, aby se tak stalo v udržitelném ekosystému.

  Spolupracujeme s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi v Evropě s podobnou vizí. Společně pracujeme na mezinárodních projektech financovaných z programu Erasmus+. Naším cílem je podporovat organizace, občanskou společnost, pracovníky s mládeží a mládežnické kluby,
  zapojit se do aktivní advokacie ve svých místních komunitách. Mezi naše odborné oblasti patří např:
  – Wellbeing a mindfulness
  – Sociálně-emoční učení
  – Sociální spravedlnost – boj proti stigmatizaci a sociálním předsudkům

  V současné době máme čtyři zaměstnance, kteří jsou koordinátory projektů a zároveň odborníky v oblasti práce s mládeží, well-being, resilience, mindfulness a sociálně-emočního učení. Úzce spolupracujeme také s místními externími odborníky v oblasti psychologie, vzdělávání, sociální práce a digitálního vzdělávání.

  SEMwell-logo-web.png

  Mindshift Talent Advisory, Portugalsko

  Mindshift je poradenská společnost specializující se na lidské zdroje, která investuje do výkonnosti a zvyšování kompetencí lidí a snaží se zvýšit digitální a mezilidskou vyspělost organizací a společnosti.
  Na národní úrovni je jedním z hlavních partnerů společnosti Mindshift The Key Talent Portugal, HR Tech Consulting specializující se na sociální přitahování a hodnocení talentů, která vyvíjí platformy, jako jsou Panorama a AplyGo, jež umožňují optimalizovat, implementovat a řídit digitální, agilní a atraktivní HR procesy založené na analýze dat.
  Na evropské úrovni jsme strategickým partnerem pro rozvoj projektů nadnárodní spolupráce zaměřených na vytváření inovativních řešení v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých, a to v šesti klíčových oblastech: zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, inkluze a zaměstnatelnost, udržitelný rozvoj, posílení postavení žen, podnikání a kreativita a digitální talenty.
  Společnost Mindshift se silně angažuje v dodržování zásad společenské odpovědnosti a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a sdružuje multidisciplinární tým.

  www.facebook.com/mindshift.talent.advisory
  www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory

  Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld. Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich gemacht werden. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos. Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.
  Project Number: 2022-1-DE04-KA220-YOU-000085433

  Copyright © 2023 | Privacy policy