Nástroje pro usnadnění přístupu

 • cs
 • de
 • el
 • en
 • pt

  O nás

  Přehled

  BENEFIT předkládá komplexní plán na posílení pracovníků s mládeží a mladých lidí v oblasti duševní pohody (wellbeing) a dalšího zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí. Na základě participativního přístupu vytvoří a zpřístupní nástroje pro mladé lidi, které jim pomohou rozpoznat a překonat duševní zátěž vyplývající z problémů na trhu práce, a také zdroje pro vzdělávání a posílení pracovníků s mládeží, aby mohli nabízet informovanou podporu v oblasti duševního zdraví. Veškeré podklady budou dostupné prostřednictvím interaktivního elektronického vzdělávacího portálu.

  Cíl

  BENEFIT je projekt zaměřený na posilování odolnosti pracovníků s mládeží a dospívajících, na posílení jejich duševního zdraví, zlepšení jejich pohody a podporu jejich začlenění na trhu práce a do společnosti. Rozvoj odolnosti a copingových mechanismů vybaví jedince schopností odrazit se od nepříznivých událostí (život měnících situací a stresových podmínek) a účinně se přizpůsobit v průběhu času (APA, 2018). Odolnost je spojena s pozitivním vývojem mládeže, lepším sociálním přizpůsobením, osobním a profesním úspěchem a lepšími pracovními příležitostmi (Almlund et al., 2011; Jackson, 2007).

  Specifické cíle

  1. Vyvinout komplexní soubor zdrojů a nástrojů na podporu informovanosti a podpůrných struktur pro rozvoj wellbeingu (duševní pohody) mládeže.
  2. Podporovat wellbeing mladých lidí, což jim umožní lépe překonávat výzvy a překážky.
  3. Umožnit pracovníkům s mládeží nabízet dospívajícím komplexní podporu a služby.
  4. Podporovat práci s mládeží založenou na duševním zdraví s cílem pomoci mladým lidem reagovat na výzvy a překonávat je.
  5. Vytvářet kvalitní zdroje pro pracovníky s mládeží a mládež.

  Výstupy

  Soubor nástrojů rozvíjejících odolnost (resilienci) a všímavost (mindfulness) pro mládež

  Školicí balíček pro pracovníky s mládeží

  e-Learningová platforma, herní zdroje a OER

  Metodika

  BENEFIT předkládá komplexní plán na posílení postavení pracovníků s mládeží a mládeže v oblasti duševní pohody a dalšího zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí. Na základě participativního přístupu vytvoří a zpřístupní nástroje pro mladé lidi, které jim pomohou rozpoznat a překonat duševní zátěž vyplývající z problémů na trhu práce, a také zdroje pro vzdělávání a posílení pracovníků s mládeží, aby mohli nabízet informovanou podporu v oblasti duševního zdraví. Veškerá práce bude dostupná prostřednictvím interaktivního elektronického vzdělávacího portálu.

  Partneři

  Institut rozvoje, Kypr

  Institut rozvoje byl založen v roce 2003. Naše kancelář se nachází v Nikósii na Kypru. Podporujeme myšlenku, že „Úspěch“ přichází pouze tehdy, když člověk vědomě investuje do neustálého rozvoje a rovnováhy mezi osobním, mezilidským a profesním rozvojem.
  Naší vizí je podporovat a předávat pozitivní pohled na životní zkušenosti, který prokazatelně povznáší kreativitu, životní spokojenost, výkonnost, motivaci, všímavost a celkovou pohodu.
  Pracujeme s jednotlivci, rodinami, firmami, personálními odděleními, vzdělávacími organizacemi a akademickými institucemi. Naše teorie, metody a postupy vycházejí převážně z humanistické a pozitivní psychologie, jako jsou modely kooperativního učení, kreativního myšlení, mnohočetné inteligence a výchovy charakteru.

  CARDET, Kypr

  CARDET je jedním z předních výzkumných a vývojových center v oblasti Středomoří s celosvětovými odbornými znalostmi v oblasti navrhování a realizace projektů, budování kapacit a elektronického vzdělávání. Je nezávisle přidruženo k univerzitám a institucím z celého světa, například k Yaleově univerzitě, Univerzitě v Nikósii a Mezinárodní radě pro vzdělávací média. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje budování kapacit a plánování v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, podpory mládeže, vzdělávání dospělých, gramotností, digitálních nástrojů, e-learningu, vzdělávacích technologií a sociální integrace marginalizovaných skupin. Jednou z našich hlavních předností je schopnost pečlivě plánovat, realizovat, provádět a vyhodnocovat projekty v různých kontextech.

  Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V., Německo

  Od roku 1992 působí Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. (JFV) jako nezisková organizace, jejímž cílem je poskytovat inovativní podněty pro podporu profesní integrace a rozvoje znevýhodněné a zranitelné mládeže a dospělých, zejména osob předčasně ukončujících školní docházku, mládeže a dospělých z řad migrantů a nezaměstnané mládeže a dospělých. JFV nabízí širokou škálu služeb zaměřených na potřeby těchto cílových skupin, jejichž cílem je připravit, motivovat, povzbudit a vzdělávat je pro odbornou přípravu/profesi na trhu práce a také je podporovat a vést v jejich osobním rozvoji. Práce JFV je založena na aktivním propojování s představiteli hospodářské, sociální a politické oblasti na regionální, federální i celoevropské úrovni. Sdružení je členem Místní rady úřadů pro mládež, Místního svazu podnikatelů a Státního svazu sociální péče. Pro řešení potřeb cílových skupin je plně kvalifikováno 106 motivovaných a kompetentních zaměstnanců. Právě kombinace těchto prvků nejlépe vystihuje profil širokých a rozmanitých úkolů instituce.

  Práce všech zaměstnanců instituce je v souladu s normou pro zajištění kvality DIN ISO 9001:20015. JFV je certifikovanou vzdělávací institucí podle AZAV pro akce týkající se profesní orientace a odborného vzdělávání financované národní agenturou práce a státem schválenou institucí nezávislé péče o mládež.

  JFV každoročně realizuje několik projektů, které nabízejí různým cílovým skupinám perspektivy profesního a osobního rozvoje. JFV realizuje učňovské vzdělávání v několika profesních oborech a nabízí také další vzdělávání a druhou šanci vzdělávání k získání potřebné kvalifikace pro provozování vlastního podniku nebo získání kvalifikovaného zaměstnání. JFV realizuje individuální analýzu kompetencí účastníků a poskytuje poradenství v oblasti různých možností osobního a profesního rozvoje, včetně možností podnikání.

  FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED, Irsko

  Future In Perspective Ltd. je soukromá společnost se sídlem v irském pohraničí, která se specializuje na oblast vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, sociálního začleňování a komunitního rozvoje. Prostřednictvím naší práce na národních projektech a projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří se neúčastnili vzdělávání, aby se znovu zapojili do nabídky poskytovatelů služeb a hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy. Máme také odborné znalosti v oblasti podpory podniků a podnikatelů z okrajových segmentů trhu, jako jsou kreativní, kulturní a ekologická odvětví, při rozvoji udržitelných obchodních modelů. Kromě toho spolupracujeme s mladými lidmi a dospělými na realizaci řady různorodých programů v oblasti mediální produkce a řízení kariéry – podporujeme tak další generaci kreativců, aby si vybudovali a udrželi úspěšnou kariéru v tomto odvětví.

  SEMwell a Motion Digital s.r.o., Česká republika

  motiondigital_ONLINE-05_edited.png

  SEMwell a Motion Digital  je startup registrovaný v České republice od roku 2019. Chceme se vypracovat na jednu z předních společností v oblasti technologií, mládeže a vzdělávání v České republice a Evropské unii. Naším posláním je obohacovat životy lidí v udržitelném prostředí prostřednictvím technologií, exponenciálního růstu a lidského rozvoje. A naším hlavním cílem je umožnit celoživotně se vzdělávajícím lidem převzít kontrolu nad svým životem a řídit systémové změny, které zlepšují kvalitu života.
  Naší vizí je dosáhnout exponenciálního růstu v oblasti lidského rozvoje s využitím technologií a digitálních inovací. Věříme, že můžeme sehrát velkou roli při umožňování a posilování inovátorů, kteří vytvářejí možnosti, aby se tak stalo v udržitelném ekosystému.

  Spolupracujeme s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi v Evropě s podobnou vizí. Společně pracujeme na mezinárodních projektech financovaných z programu Erasmus+. Naším cílem je podporovat organizace, občanskou společnost, pracovníky s mládeží a mládežnické kluby,
  zapojit se do aktivní advokacie ve svých místních komunitách. Mezi naše odborné oblasti patří např:
  – Wellbeing a mindfulness
  – Sociálně-emoční učení
  – Sociální spravedlnost – boj proti stigmatizaci a sociálním předsudkům

  V současné době máme čtyři zaměstnance, kteří jsou koordinátory projektů a zároveň odborníky v oblasti práce s mládeží, well-being, resilience, mindfulness a sociálně-emočního učení. Úzce spolupracujeme také s místními externími odborníky v oblasti psychologie, vzdělávání, sociální práce a digitálního vzdělávání.

  SEMwell-logo-web.png

  Mindshift Talent Advisory, Portugalsko

  Mindshift je poradenská společnost specializující se na lidské zdroje, která investuje do výkonnosti a zvyšování kompetencí lidí a snaží se zvýšit digitální a mezilidskou vyspělost organizací a společnosti.
  Na národní úrovni je jedním z hlavních partnerů společnosti Mindshift The Key Talent Portugal, HR Tech Consulting specializující se na sociální přitahování a hodnocení talentů, která vyvíjí platformy, jako jsou Panorama a AplyGo, jež umožňují optimalizovat, implementovat a řídit digitální, agilní a atraktivní HR procesy založené na analýze dat.
  Na evropské úrovni jsme strategickým partnerem pro rozvoj projektů nadnárodní spolupráce zaměřených na vytváření inovativních řešení v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých, a to v šesti klíčových oblastech: zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, inkluze a zaměstnatelnost, udržitelný rozvoj, posílení postavení žen, podnikání a kreativita a digitální talenty.
  Společnost Mindshift se silně angažuje v dodržování zásad společenské odpovědnosti a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a sdružuje multidisciplinární tým.

  www.facebook.com/mindshift.talent.advisory
  www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory